รายชื่ออาจารย์อาวุโสเข้าร่วมกิจกรรมมุทิตาจิต
ผศ.จำนงค์ สุภัทราวิวัฒน์
รศ.อาริสา รัตนเพ็ชร
รศ.ดร.ธวัช ชิตตระการ
ผศ.ดร.นราทิพย์ จั่นสกุล
ผศ.อภิญญา วงศ์กิดาการ
รศ.สมสมร ชิตตระการ
ศ.เกียรติคุณ ดร.วัชรินทร์ รุกขไชยศิริกุล
รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา
รศ.ปริญญา อรุณวิสุทธิ์
รศ.ดร.ยุทธนา ฏิระวณิชย์กุล
อาจารย์วชิรพันธ์ พัฒนโชติ
รศ.ศุภฤกษ์ วัฒนสิทธิ์
ผศ.ศิริเพ็ญ สุภัทราวิวัฒน์
ผศ.ดร.ประวิทย์ สุดแก้ว
ศ.เกียรติคุณ ดร.ดวงพร คันธโชติ