รายชื่ออาจารย์อาวุโสเข้าร่วมกิจกรรมมุทิตาจิต
ผศ.จำนงค์ สุภัทราวิวัฒน์
ศ.พวงเพ็ญ ศิริรักษ์
รศ.ดร.ธวัช ชิตตระการ
ผศ.บรรเจิด พฤติกิตติ
ผศ.สมจิตร วิภาวีนุกูล
ผศ.ประสาท มีเเต้ม
รศ.อาริสา รัตนเพ็ชร
ผศ.กัลยา นิติเรืองจรัส
ผศ.ดร.นราทิพย์ จั่นสกุล
อาจารย์สมชัย ยืนนาน
ผศ.อภิญญา วงศ์กิดาการ
ผศ.อภิรดา ธาดาเดช
รศ.สมสมร ชิตตระการ
ศ.เกียรติคุณ ดร.วัชรินทร์ รุกขไชยศิริกุล
รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา
รศ.ปริญญา อรุณวิสุทธิ์
รศ.ดร.ยุทธนา ฏิระวณิชย์กุล
อาจารย์วชิรพันธ์ พัฒนโชติ
รศ.ศุภฤกษ์ วัฒนสิทธิ์
ผศ.ศิริเพ็ญ สุภัทราวิวัฒน์
ผศ.ดร.ประวิทย์ สุดแก้ว
ศ.เกียรติคุณ ดร.ดวงพร คันธโชติ
อาจารย์เมตตา องค์สกุล