สนับสนุนการสร้าง
Co-Working Space
พื้นที่แห่งการเรียนรู้ในคณะวิทยาศาตร์

แนะนำ

150,000
บาท ขึ้นไป
 • ลดหย่อนภาษี 2 เท่า
 • โลโก้บนเว็บไซต์
 • โลโก้บน Backdrop เวที
 • คำปรึกษาทางวิชาการ 3 ครั้ง
 • บัตร VIP 2 ใบ
 • ส่วนลดบริการวิชาการ 25%
 • Product placement
 • ผลิตคลิปให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้าแฝงโฆษณา
 • รีวิวสินค้าในช่องทางโซเซียลมีเดีย

แพ็กเกจ

100,000
บาท ขึ้นไป
 • ลดหย่อนภาษี 2 เท่า
 • โลโก้บนเว็บไซต์
 • โลโก้บน Backdrop เวที
 • คำปรึกษาทางวิชาการ 2 ครั้ง
 • บัตร VIP 1 ใบ
 • ส่วนลดบริการวิชาการ 20%
 • Product placement
 • ผลิตคลิปให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้าแฝงโฆษณา
 • รีวิวสินค้าในช่องทางโซเซียลมีเดีย

แพ็กเกจ

50,000
บาท
 • ลดหย่อนภาษี 2 เท่า
 • โลโก้บนเว็บไซต์
 • โลโก้บน Backdrop เวที
 • คำปรึกษาทางวิชาการ 1 ครั้ง
 • บัตร VIP 1 ใบ
 • ส่วนลดบริการวิชาการ 15%
 • Product placement
 • ผลิตคลิปให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้าแฝงโฆษณา
 • รีวิวสินค้าในช่องทางโซเซียลมีเดีย

แพ็กเกจ

25,000
บาท
 • ลดหย่อนภาษี 2 เท่า
 • โลโก้บนเว็บไซต์
 • โลโก้บน Backdrop เวที
 • คำปรึกษาทางวิชาการ 1 ครั้ง
 • บัตร VIP
 • ส่วนลดบริการวิชาการ 10%
 • Product placement
 • ผลิตคลิปให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้าแฝงโฆษณา
 • รีวิวสินค้าในช่องทางโซเซียลมีเดีย

แพ็กเกจ

10,000
บาท
 • ลดหย่อนภาษี 2 เท่า
 • โลโก้บนเว็บไซต์
 • โลโก้บน Backdrop เวที
 • คำปรึกษาทางวิชาการ
 • บัตร VIP
 • ส่วนลดบริการวิชาการ 5%
 • Product placement
 • ผลิตคลิปให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้าแฝงโฆษณา
 • รีวิวสินค้าในช่องทางโซเซียลมีเดีย

แพ็กเกจ

5,000
บาท
 • ลดหย่อนภาษี 2 เท่า
 • โลโก้บนเว็บไซต์
 • โลโก้บน Backdrop เวที
 • คำปรึกษาทางวิชาการ
 • บัตร VIP
 • ส่วนลดบริการวิชาการ
 • Product placement
 • ผลิตคลิปให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้าแฝงโฆษณา
 • รีวิวสินค้าในช่องทางโซเซียลมีเดีย

เริ่มต้น

2,000
บาท
 • ลดหย่อนภาษี 2 เท่า
 • โลโก้บนเว็บไซต์
 • โลโก้บน Backdrop เวที
 • คำปรึกษาทางวิชาการ
 • บัตร VIP
 • ส่วนลดบริการวิชาการ
 • Product placement
 • ผลิตคลิปให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้าแฝงโฆษณา
 • รีวิวสินค้าในช่องทางโซเซียลมีเดีย
สิทธิประโยชน์
สำหรับผู้สนับสนุน
พื้นที่แห่งการเรียนรู้ในคณะวิทยาศาตร์
บริจาคเข้ากองทุน
ต้นกล้าบานบุรี
เพื่อจัดสรรทุนการศึกษาแก่นักศึกษาเรียนดีและขาดแคลนทุนทรัพย์

1 ทุน

126,000
บาท
 • ลดหย่อนภาษี 2 เท่า
 • ของที่ระลึกชุดพิเศษ 3
 • บัตร VIP 2 ใบ
 • แบ่งยอดบริจาครายเดือน
 • แบ่งยอดบริจาครายปี